Hostel Pekarna

hostel_pekarna_maribor_slovenia_logo_white

Splošni pogoji za najem prostora

Predavalnici in sejno sobo je mogoče uporabljati vsak dan med 8.00 in 21.00 uro.

Ura uporabe pomeni 60 minut.

O trajanju uporabe se naročnik in Hostel Pekarna pisno dogovorita.

Za čas uporabe se šteje čas, ko je bil prostor dejansko dan na voljo uporabniku (npr. za pripravo) pa do odhoda zadnjega uporabnika. Če čas dejanske uporabe presega čas dogovorjene uporabnine, se strošek poveča. Vsaka začeta ura uporabe predavalnice se šteje kot polna ura najema.

Uporabnik mora pri pripravi prireditve upoštevati zmogljivost posameznih prostorov.

V ceno uporabnine so vključeni:

  • standardna priprava prostora,
  • razpoložljivost in uporaba opreme, ki je v prostoru,*
  • osnovno zaključno čiščenje.**

* O uporabi dodatne opreme se je treba vnaprej dogovoriti.
** Čiščenje med uporabo ni predvideno.

Če uporabnik želi postavitev opreme izven standardne postavitve, se mora o tem predhodno dogovoriti s Hostlom Pekarna. Če se uporabnik in Hostel Pekarna dogovorita za drugačno postavitev opreme v prostoru, si je uporabnik dolžan sam pripraviti prostor, kot ga želi, prav tako pa ga je dolžan vrniti v prvotno obliko. Če uporabnik tega ne naredi, se mu zaračuna postavitev prostora v standardno postavitev po veljavnem ceniku.

Če je treba zaradi uporabe izvesti zahtevnejše čiščenje po dogodku, se to uporabniku dodatno zaračuna po ceniku čistilnega servisa, ki ga najame Hostel Pekarna.

Uporabnino prostora je mogoče brezplačno odpovedati 3 dni pred napovedano uporabo. Za krajši odpovedni rok Hostel Pekarna zaračuna manipulativne stroške v višini 30 % cene najema.

Plačilni pogoji:

  • za proračunske uporabnike: 30 dni po opravljeni storitvi,
  • za vse druge najemnike: 8 dni po opravljeni storitvi.

Uporabnik je dolžan upoštevati Hišni red.

Uporabnik v času uporabe predavalnice odgovarja za tehnično opremo v prostoru. Ob morebitni poškodbi ali odtujitvi si Hostel Pekarna pridržuje pravico do izstavitve računa najemniku v vrednosti popravila ali novega nakupa uničene opreme oz. za vzpostavitev prvotnega stanja.

Uporabnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje dogodka. Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji dogodka ter poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za to je tudi odškodninsko odgovoren. Dolžan je poskrbeti tudi za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme, potrebne za izvedbo dogodka.

Hostel Pekarna ne odgovarja za osebne stvari izvajalcev in sodelujočih na dogodku v najetih prostorih. 

Uporabnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo v najetih prostorih oziroma na najetih površinah, v drugih prostorih in na napravah ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo škode organizira Hostel Pekarna. Uporabnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno obiskovalcem v okviru dogodka.