Hostel Pekarna

hostel_pekarna_maribor_slovenia_logo_white

Hišni red

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (Medobčinski uradni vestnik, 2012, št. 16) direktorica javnega zavoda sprejema naslednji

HIŠNI RED HOSTLA PEKARNA
 1. Splošne določbe

 

1. člen

Lastnik prostora je Mestna občina Maribor, s prostorom upravlja Mladinski kulturni center Maribor. Skrbnica prostora s strani Mladinskega kulturnega centra je vodja hostla.

S tem hišnim redom se opredelijo nemotena uporaba prostora, red, varnost in čistoča v Hostlu Pekarna, na naslovu Ob železnici 16, Maribor (v nadaljevanju: prostor), ter določene pravice in obveznosti uporabnikov prostora.

 

2. člen

Uporabniki prostora so tisti, ki jim je omogočeno koriščenje prostorskih (npr. sobe, jedilnica, predavalnice …), materialnih (npr. stoli, mize …) in tehničnih (npr. računalniki, projektor …) kapacitet prostora, ne glede na obliko sodelovanja (npr. zaposleni javnega zavoda, gostje …).

Zasedenost prostora, materialnih in tehničnih kapacitet prostora koordinirajo zaposleni v hostlu; zasedenost sob, predavalnic in skupnih prostorov preko programske opreme na receptorskem računalniku, zasedenost in izposojo materialnih in tehničnih kapacitet v internih dokumentih in s podpisanimi reverzi.

Zunanji izvajalci lahko prostor za izvajanje lastnih aktivnosti najamejo le ob predhodno podpisanem dogovoru o uporabi prostora.

 

3. člen

Uporabniki so dolžni uporabljati prostore, materialne in tehnične kapacitete prostora tako, da jih ne poškodujejo in da ne ovirajo drugih uporabnikov. Materialne in tehnične kapacitete prostora je prepovedano odnašati iz prostora brez predhodnega soglasja zaposlenih v Hostlu Pekarna in podpisanega reverza.

Uporabnik mora z opremo ravnati kot dober gospodar.

V primeru malomarnega ravnanja s prostorom ter z materialnimi in tehničnimi kapacitetami prostora s strani uporabnika oz. udeležencev aktivnosti uporabnika, ki povzročijo škodo, je uporabnik dolžan poravnati strošek popravila oz. nakupa nove opreme.

Zaposleni v hostlu so pooblaščeni za izvajanje in upoštevanja hišnega reda. V primeru neupoštevanja hišnega reda se proti kršitelju izvajajo naslednji ukrepi:

 • začasna ali trajna prepoved uporabe prostora,
 • odstranitev iz prostora,
 • zahteva za povračilo povzročene škode,
 • pokliče se policijo.

Poleg zaposlenih v hostlu so za preverjanje izvajanja hišnega reda pooblaščeni tudi predstavniki lastnika prostora (Mestna občina Maribor), odgovorna oseba javnega zavoda ter pooblaščena varnostna služba. Navedeni imajo pravico, da v vsakem trenutku, tudi brez dovoljenja uporabnika, preverijo upoštevanje hišnega reda kjerkoli v prostorih hostla.

Znesek škode ugotovi javni zavod v okviru dejanskih stroškov za odpravo škode.

Uporabniki puščajo svoje osebne predmete v prostoru na lastno odgovornost, Mladinski kulturni center Maribor zanje ni odgovoren.

V skladu s Pravilnikom o videonadzoru so za potrebe zagotavljanja varovanja premoženja in ljudi v objektu ter zunaj njega nameščene kamere.

 

4. člen

Uporabniki so dolžni o ugotovljenih okvarah ali pomanjkljivostih nemudoma obvestiti zaposlene v Hostlu Pekarna.

 

 1. Urejenost, čistoča, red in mir

 

5. člen

Urejenost pomeni, da:

 • so sobe, predavalnice, skupni prostori, kolesarnica in okolica pospravljeni,
 • so stene vzdrževane,
 • so okna ter žaluzije vzdrževane,
 • so elektro naprave v skladu z veljavnimi normativi,
 • je pralnica s straniščem vzdrževana in redno čiščena.

Čistoča pomeni, da so sobe, predavalnice, skupni prostori, kolesarnica ter okolica prostora očiščeni. Skrbnica prostora je dolžna zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov.

Red pomeni, da uporabniki upoštevajo hišni red in se po njem ravnajo.

Mir pomeni, da uporabniki zagotavljajo tako rabo prostora, da ne motijo drugih uporabnikov ter da v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ne presegajo mejnih vrednosti hrupa.

Uporaba naprav z motorji na notranje izgorevanje, vrtalnih in brusilnih strojev, kladiv, žag ter izvajanje drugih hrupnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa, je dovoljena med ponedeljkom in soboto med 8.00 in 19.00. Uporaba omenjenih naprav in izvajanje opravil sta prepovedana tudi na praznike, če je dela prost dan.

 

6. člen

Za vzdrževanje urejenosti in čistoče so dolžni skrbeti uporabniki in skrbnica prostora. Skrbnica prostora organizira redna čiščenja, ki jih izvede zaposlena čistilka javnega zavoda ali zunanja pomoč.

V okolici prostora se cigaretni ogorki ne mečejo na tla.

 

7. člen

Za zagotovitev urejenosti, reda, miru in čistoče ni dovoljeno:

 • spreminjati zunanjega izgleda stavbe, vrtati v fasado brez soglasja Mladinskega kulturnega centra Maribor, lastnika prostora in pristojnih organov,
 • izvajati prezidave ali spremembe instalacij v prostoru brez soglasja Mladinskega kulturnega centra Maribor ter lastnika prostora,
 • v prostoru opravljati dejavnosti, ki povzročajo smrad,
 • povzročati prekomernega hrupa, kričati ali predvajati glasbe v prostoru ali okolici,
 • samovoljno zapirati skupnih prostorov ali kako drugače ovirati dostopa do njih,
 • postavljati anten ali drugih radioveznih naprav,
 • postavljati na okenske police nezavarovanih predmetov, ki dopuščajo iztok vode ob deževju ali zalivanju, ali drugih premičnih predmetov, ki lahko ob padcu poškodujejo mimoidoče,
 • prekomerno trošiti električne energije ali vode v skupnih prostorih ter priključevati dodatnih porabnikov električne energije na števce skupne porabe,
 • shranjevati koles in otroških vozičkov na mestih, ki za to niso določena,
 • shranjevati koles tako, da se jih nasloni na stene prostora,
 • pisati po zidovih ali jih kako drugače poškodovati,
 • metati odpadkov v odtoke,
 • v prostoru hraniti ali uporabljati vnetljivih tekočin ter snovi, ki so strupene ali drugače nevarne.

 

 1. Recepcija hostla

 

8. člen

Obratovalni čas recepcije: od ponedeljka do nedelje med 8. in 21. uro. Delovni čas recepcije se lahko spremeni s sklepom direktorice.

 

 1. Uporaba sob v hostlu

 

9. člen

Pri odhodu skupine ali posameznika se pregledajo uporabljene sobe. Če so sobe zelo umazane ali pa se je v njih kadilo, se lahko zaračuna dodatno čiščenje po veljavnem ceniku hostla Pekarna.

Vsak dan v tednu je od 22.00 zvečer do 7.00 zjutraj zahtevan nočni mir.

Stvari, ki jih gostje pozabijo v sobah, se hranijo 30 dni, nato pa se jih zavrže ali preda v uporabo lokalnim dobrodelnim/humanitarnim/ekološkim organizacijam, odvisno od same stvari.

 

 1. Skupni prostori

 

Skupni prostori hostla (jedilnica, kuhinja in dnevni prostor) so odprti med 8.00 in 20.30.

Kuhinja, jedilnica in dnevni prostor so namenjeni samo gostom hostla Pekarna. Po vsaki uporabi kuhinje in jedilnice morajo uporabniki očistiti posodo in delovne površine ter za seboj pospraviti mize. Po uporabi dnevnega prostora morajo pospraviti za seboj izposojene knjige, igrače ali družabne igre.

Gostom hostla sta na voljo dva hladilnika. Eden se nahaja v skupni kuhinji, drugi na hodniku v 2. nadstropju. Hrano, ki jo shranijo v hladilnika, označijo s svojim imenom in datumom odhoda. Vsa neoznačena živila in živila s pretečenim rokom uporabe bodo zavržena.

Prepovedano je odnašanje in premikanje inventarja v sobah ter skupnih prostorih Hostla Pekarna.

Bivanje in uporaba

 • Prosimo, da ne poškodujete ali odstranjujete predmetov, ki so namenjeni nastanitvi in bivanju gostov v Hostlu Pekarna. V nasprotnem primeru se zaračuna strošek poškodbe oz. odstranitve po veljavnem ceniku Hostla Pekarna.
 • Prepovedano je spreminjanje prostorske postavitve v sobah.
 • Uporaba spalne vreče je strogo prepovedana.
 • Vsak gost dobi za uporabo v Hostlu Pekarna brezplačno posteljnino in brisačo. Brezplačna zamenjava brisače je po treh dneh, brezplačna zamenjava posteljnine je po 14 dneh. Predčasno lahko posteljnino in brisačo menjate proti doplačilu po veljavnem ceniku Hostla Pekarna.
 • Sobe se med vašim bivanjem v Hostlu Pekarna čistijo enkrat na teden. Prosimo vas, da med tem časom za čistočo v sobah poskrbite sami.
 • Iz varnostnih razlogov je prepovedano nagibanje skozi okna ali naslanjanje na ograje balkonov. Okna se smejo uporabljati le za zračenje prostorov. Okenske police se ne smejo uporabljati za sedenje, prav tako je prepovedano kričanje in metanje predmetov in odpadkov skozi okno.
 • Delavci na recepciji Hostla Pekarna so pooblaščeni za izvajanje upoštevanja hišnega reda in imajo pravico do izvajanja navedenih ukrepov v prostorih Hostla Pekarna.
 • V primeru neupoštevanja hišnega reda se proti kršitelju izvajajo naslednji ukrepi:
  • začasna ali trajna prepoved vstopa v prostore Hostla Pekarna,
  • odstranitev iz prostorov Hostla Pekarna,
  • zahteva za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode,
  • pokliče se policijo.
 • Znesek škode ugotovi gostitelj v okviru dejanskih stroškov za odpravo škode. Stroški se poravnajo neposredno v Hostlu Pekarna. Izjeme so dovoljene le po dogovoru z vodstvom zavoda. V primeru, da se gost s tem ne strinja, se škoda ugotavlja po redni pravni poti, za katero je pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

Pomembno

 • Prepovedano je neprimerno in nespoštljivo vedenje do osebja in ostalih gostov hotela! V nasprotnem primeru bomo obvestili policijo.

10. člen

 • V primeru požarnega alarma je treba nemudoma zapustiti prostor po načrtu, izobešenem v prostoru. Požarni red in oznake za izhod so jasno označene in izobešene v prostoru. V primeru požarnega alarma nemudoma zapustite sobe in objekt skozi zasilne izhode. Zasilni izhodi so prav tako primerno označeni po celotnem objektu. Zbirno požarno mesto se nahaja na parkirišču Hostela Pekarna. Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni v sobah in skupnih prostorih Hostla Pekarna.

Vsi uporabniki prostora so se dolžni informirati o lokacijah gasilnih aparatov.

 

11. člen

Hostel Pekarna je odprt po delovnem času, to je od ponedeljka do nedelje med 8.00 in 21.00 oz. drugače zaradi aktivnosti. Če se delovni čas spremeni, se sprememba objavi na spletni strani Hostla Pekarna in/ali družbenih omrežjih ter na vhodnih vratih.

 

 1. Ravnanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter vojni

 

12. člen

Gostje Hostla Pekarna se morajo o naravnih in drugih nesrečah in v vojni ravnati po navodilih pristojnih organov.

 

 1. Prehodne in končne določbe

 

13. člen

Za kršitve hišnega reda se uporabljajo sankcije, predvidene s Stvarnopravnim zakonikom in drugimi veljavnimi predpisi in akti.

Hišni red je javno objavljen na spletni strani Hostla Pekarna ter na recepciji Hostla Pekarna.

Gostje Hostla Pekarna so dolžni ravnati v skladu s hišnim redom.

 

Številka: 221-01/2023

Maribor, 20. 11. 2023

 

Mladinski kulturni center Maribor
Marja Guček, direktorica